SVMOutput
NDArrayBase
SVMOutputParam
javaapi
SequenceLast
NDArrayBase
SequenceLastParam
javaapi
SequenceMask
NDArrayBase
SequenceMaskParam
javaapi
SequenceReverse
NDArrayBase
SequenceReverseParam
javaapi
Shape
javaapi
SliceChannel
NDArrayBase
SliceChannelParam
javaapi
SoftmaxActivation
NDArrayBase
SoftmaxOutput
NDArrayBase
SoftmaxOutputParam
javaapi
SpatialTransformer
NDArrayBase
SpatialTransformerParam
javaapi
SwapAxis
NDArrayBase
SwapAxisParam
javaapi
sample_exponential
NDArrayBase
sample_exponentialParam
javaapi
sample_gamma
NDArrayBase
sample_gammaParam
javaapi
sample_generalized_negative_binomial
NDArrayBase
sample_generalized_negative_binomialParam
javaapi
sample_multinomial
NDArrayBase
sample_multinomialParam
javaapi
sample_negative_binomial
NDArrayBase
sample_negative_binomialParam
javaapi
sample_normal
NDArrayBase
sample_normalParam
javaapi
sample_poisson
NDArrayBase
sample_poissonParam
javaapi
sample_uniform
NDArrayBase
sample_uniformParam
javaapi
scatter_nd
NDArrayBase
serialize
NDArray
set
NDArray
setAct_type
LeakyReLUParam
setAdj
DeconvolutionParam
setAlpha
LRNParam hard_sigmoidParam linalg_gemm2Param linalg_gemmParam linalg_syrkParam linalg_trmmParam linalg_trsmParam random_gammaParam random_generalized_negative_binomialParam
setAxes
DropoutParam
setAxis
BatchNormParam LayerNormParam SequenceLastParam SequenceMaskParam SequenceReverseParam SliceChannelParam argmaxParam argminParam argsortParam broadcast_axesParam broadcast_axisParam linalg_gemm2Param linalg_gemmParam log_softmaxParam maxParam max_axisParam meanParam minParam min_axisParam nanprodParam nansumParam normParam pickParam prodParam softmaxParam softminParam sortParam splitParam sumParam sum_axisParam takeParam topkParam
setAxis1
diagParam
setAxis2
diagParam
setBeta
LRNParam ftrl_updateParam hard_sigmoidParam linalg_gemmParam random_gammaParam
setBeta1
adam_updateParam ftml_updateParam
setBeta2
adam_updateParam ftml_updateParam
setBidirectional
RNNParam
setBlank_label
CTCLossParam ctc_lossParam
setClip_grad
ftml_updateParam
setClip_gradient
adam_updateParam ftrl_updateParam mp_sgd_mom_updateParam mp_sgd_updateParam rmsprop_updateParam rmspropalex_updateParam sgd_mom_updateParam sgd_updateParam signsgd_updateParam signum_updateParam
setClip_weights
rmsprop_updateParam rmspropalex_updateParam
setCount_include_pad
PoolingParam
setCtx
normalParam random_exponentialParam random_gammaParam random_generalized_negative_binomialParam random_negative_binomialParam random_normalParam random_poissonParam random_randintParam random_uniformParam uniformParam
setCudnn_off
BatchNormParam ConvolutionParam Convolution_v1Param DeconvolutionParam PoolingParam SpatialTransformerParam
setCudnn_tune
ConvolutionParam Convolution_v1Param DeconvolutionParam
setDilate
ConvolutionParam Convolution_v1Param DeconvolutionParam
setDim1
SwapAxisParam swapaxesParam
setDim2
SwapAxisParam swapaxesParam
setDtype
EmbeddingParam argsortParam normalParam one_hotParam random_exponentialParam random_gammaParam random_generalized_negative_binomialParam random_negative_binomialParam random_normalParam random_poissonParam random_randintParam random_uniformParam sample_exponentialParam sample_gammaParam sample_generalized_negative_binomialParam sample_multinomialParam sample_negative_binomialParam sample_normalParam sample_poissonParam sample_uniformParam topkParam uniformParam
setEps
BatchNormParam BatchNorm_v1Param L2NormalizationParam LayerNormParam
setEpsilon
adam_updateParam ftml_updateParam rmsprop_updateParam rmspropalex_updateParam
setExclude
maxParam max_axisParam meanParam minParam min_axisParam nanprodParam nansumParam prodParam sumParam sum_axisParam
setFix_gamma
BatchNormParam BatchNorm_v1Param
setFlatten
FullyConnectedParam
setForward_stype
batch_dotParam dotParam
setGamma1
rmsprop_updateParam rmspropalex_updateParam
setGamma2
rmspropalex_updateParam
setGet_prob
sample_multinomialParam
setGlobal_pool
PoolingParam Pooling_v1Param
setGrad_scale
MakeLossParam SoftmaxOutputParam
setHigh
random_uniformParam uniformParam
setIgnore_label
SoftmaxOutputParam
setIs_ascend
argsortParam sortParam topkParam
setIs_multiply
CorrelationParam
setK
diagParam random_negative_binomialParam topkParam
setKeep_highest
reshapeParam
setKeepdims
argmaxParam argminParam maxParam max_axisParam meanParam minParam min_axisParam nanprodParam nansumParam normParam pickParam prodParam sumParam sum_axisParam
setKernel
PoolingParam Pooling_v1Param
setKernel_size
CorrelationParam
setKnorm
LRNParam
setLam
random_exponentialParam random_poissonParam
setLamda1
ftrl_updateParam
setLayout
ConvolutionParam Convolution_v1Param DeconvolutionParam
setLazy_update
adam_updateParam mp_sgd_mom_updateParam mp_sgd_updateParam sgd_mom_updateParam sgd_updateParam
setLhs_axes
broadcast_likeParam
setLhs_begin
shape_arrayParam
setLhs_end
shape_arrayParam
setLoc
normalParam random_normalParam
setLow
random_uniformParam uniformParam
setLower
linalg_trmmParam linalg_trsmParam
setLower_bound
LeakyReLUParam
setLstm_state_clip_max
RNNParam
setLstm_state_clip_min
RNNParam
setLstm_state_clip_nan
RNNParam
setMargin
SVMOutputParam
setMax_displacement
CorrelationParam
setMode
DropoutParam L2NormalizationParam pickParam takeParam
setMomentum
BatchNormParam BatchNorm_v1Param IdentityAttachKLSparseRegParam mp_sgd_mom_updateParam sgd_mom_updateParam signum_updateParam
setMu
random_generalized_negative_binomialParam
setMulti_input_mode
UpSamplingParam
setMulti_output
SoftmaxOutputParam
setNo_bias
ConvolutionParam Convolution_v1Param DeconvolutionParam FullyConnectedParam
setNormalization
MakeLossParam SoftmaxOutputParam
setNum_filter
UpSamplingParam
setNum_group
ConvolutionParam Convolution_v1Param DeconvolutionParam
setOff_value
one_hotParam
setOn_value
one_hotParam
setOrd
normParam
setOut
BatchNormParam BatchNorm_v1Param CTCLossParam ConvolutionParam Convolution_v1Param CorrelationParam DeconvolutionParam DropoutParam EmbeddingParam FullyConnectedParam IdentityAttachKLSparseRegParam L2NormalizationParam LRNParam LayerNormParam LeakyReLUParam MakeLossParam PoolingParam Pooling_v1Param RNNParam SVMOutputParam SequenceLastParam SequenceMaskParam SequenceReverseParam SliceChannelParam SoftmaxOutputParam SpatialTransformerParam SwapAxisParam UpSamplingParam adam_updateParam argmaxParam argminParam argsortParam batch_dotParam broadcast_axesParam broadcast_axisParam broadcast_likeParam ctc_lossParam diagParam dotParam ftml_updateParam ftrl_updateParam hard_sigmoidParam linalg_gemm2Param linalg_gemmParam linalg_syrkParam linalg_trmmParam linalg_trsmParam log_softmaxParam maxParam max_axisParam meanParam minParam min_axisParam mp_sgd_mom_updateParam mp_sgd_updateParam nanprodParam nansumParam normParam normalParam one_hotParam pickParam prodParam random_exponentialParam random_gammaParam random_generalized_negative_binomialParam random_negative_binomialParam random_normalParam random_poissonParam random_randintParam random_uniformParam reshapeParam rmsprop_updateParam rmspropalex_updateParam sample_exponentialParam sample_gammaParam sample_generalized_negative_binomialParam sample_multinomialParam sample_negative_binomialParam sample_normalParam sample_poissonParam sample_uniformParam sgd_mom_updateParam sgd_updateParam shape_arrayParam signsgd_updateParam signum_updateParam softmaxParam softminParam sortParam splitParam sumParam sum_axisParam swapaxesParam takeParam topkParam uniformParam
setOut_grad
SoftmaxOutputParam
setOutput_mean_var
BatchNormParam BatchNorm_v1Param LayerNormParam
setP
DropoutParam RNNParam random_negative_binomialParam
setP_value
PoolingParam
setPad
ConvolutionParam Convolution_v1Param DeconvolutionParam PoolingParam Pooling_v1Param
setPad_size
CorrelationParam
setPenalty
IdentityAttachKLSparseRegParam
setPool_type
PoolingParam Pooling_v1Param
setPooling_convention
PoolingParam Pooling_v1Param
setPreserve_shape
SoftmaxOutputParam
setProjection_size
RNNParam
setRegularization_coefficient
SVMOutputParam
setRescale_grad
adam_updateParam ftml_updateParam ftrl_updateParam mp_sgd_mom_updateParam mp_sgd_updateParam rmsprop_updateParam rmspropalex_updateParam sgd_mom_updateParam sgd_updateParam signsgd_updateParam signum_updateParam
setRet_typ
topkParam
setReverse
reshapeParam
setRhs_axes
broadcast_likeParam
setRhs_begin
shape_arrayParam
setRhs_end
shape_arrayParam
setRightside
linalg_trmmParam linalg_trsmParam
setScale
normalParam random_normalParam
setShape
normalParam random_exponentialParam random_gammaParam random_generalized_negative_binomialParam random_negative_binomialParam random_normalParam random_poissonParam random_randintParam random_uniformParam reshapeParam sample_exponentialParam sample_gammaParam sample_generalized_negative_binomialParam sample_multinomialParam sample_negative_binomialParam sample_normalParam sample_poissonParam sample_uniformParam uniformParam
setSize
broadcast_axesParam broadcast_axisParam
setSlope
LeakyReLUParam
setSmooth_alpha
SoftmaxOutputParam
setSparse_grad
EmbeddingParam
setSparseness_target
IdentityAttachKLSparseRegParam
setSqueeze_axis
SliceChannelParam splitParam
setState_outputs
RNNParam
setStride
ConvolutionParam Convolution_v1Param DeconvolutionParam PoolingParam Pooling_v1Param
setStride1
CorrelationParam
setStride2
CorrelationParam
setTarget_shape
DeconvolutionParam SpatialTransformerParam reshapeParam
setTemperature
log_softmaxParam softmaxParam softminParam
setTranspose
linalg_syrkParam linalg_trmmParam linalg_trsmParam
setTranspose_a
batch_dotParam dotParam linalg_gemm2Param linalg_gemmParam
setTranspose_b
batch_dotParam dotParam linalg_gemm2Param linalg_gemmParam
setUpper_bound
LeakyReLUParam
setUse_data_lengths
CTCLossParam ctc_lossParam
setUse_global_stats
BatchNormParam BatchNorm_v1Param
setUse_ignore
SoftmaxOutputParam
setUse_label_lengths
CTCLossParam ctc_lossParam
setUse_linear
SVMOutputParam
setUse_sequence_length
SequenceLastParam SequenceMaskParam SequenceReverseParam
setValid_thresh
MakeLossParam
setValue
SequenceMaskParam
setWd
adam_updateParam ftml_updateParam ftrl_updateParam mp_sgd_mom_updateParam mp_sgd_updateParam rmsprop_updateParam rmspropalex_updateParam sgd_mom_updateParam sgd_updateParam signsgd_updateParam signum_updateParam
setWd_lh
signum_updateParam
setWorkspace
ConvolutionParam Convolution_v1Param DeconvolutionParam UpSamplingParam
sgd_mom_update
NDArrayBase
sgd_mom_updateParam
javaapi
sgd_update
NDArrayBase
sgd_updateParam
javaapi
shape
NDArray Shape
shape_array
NDArrayBase
shape_arrayParam
javaapi
shuffle
NDArrayBase
sigmoid
NDArrayBase
sign
NDArrayBase
signsgd_update
NDArrayBase
signsgd_updateParam
javaapi
signum_update
NDArrayBase
signum_updateParam
javaapi
sin
NDArrayBase
sinh
NDArrayBase
size
NDArray Shape
size_array
NDArrayBase
slice
NDArray NDArrayBase Shape
slice_axis
NDArrayBase
slice_like
NDArrayBase
smooth_l1
NDArrayBase
softmax
NDArrayBase
softmaxParam
javaapi
softmax_cross_entropy
NDArrayBase
softmin
NDArrayBase
softminParam
javaapi
softsign
NDArrayBase
sort
NDArrayBase
sortParam
javaapi
space_to_depth
NDArrayBase
split
NDArrayBase
splitParam
javaapi
sqrt
NDArrayBase
square
NDArrayBase
squeeze
NDArrayBase
stack
NDArrayBase
stop_gradient
NDArrayBase
subtract
NDArray
subtractInplace
NDArray
sum
NDArrayBase
sumParam
javaapi
sum_axis
NDArrayBase
sum_axisParam
javaapi
swapaxes
NDArrayBase
swapaxesParam
javaapi